Zapněte prosím JS

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Meteor Motor Tech CR, s.r.o., se sídlem na adrese Ořešská 939/55, Praha 5, IČ: 274 40 966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112726, jako správcem Vašim osobních údajů (dále jen „Správce“). Jako Správce dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25.5.2018 představuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat na info@polariscz.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme:
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytli, a to:
· jméno a příjmení,
· adresa bydliště,
· e-mailová adresa,
· telefonní číslo,
· identifikační údaje mnou vlastněného motocyklu (včetně VIN),
· údaje týkající se Vašeho řidičského oprávnění, a
· údaje týkající se Vašeho zájmu o nákup nového motocyklu.

Zdroj osobních údajů:
Vaše osobní údaje jste poskytli Správci samostatně a zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nehrozí žádná sankce. Nicméně, pokud osobní údaje Správci neposkytnete, nebude tyto moci Správce použít k níže uvedeným účelům.

Účely zpracování osobních údajů:
Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem zpracovávání marketingových průzkumů, zasílání newsletterů (elektronicky anebo poštou), direct marketingu, zlepšování poskytování služeb, nabízení nových produktů a služeb, vyvíjení nových produktů a služeb, vedení statistiky pro interní účely Správce.
Pokud jste s tím udělili souhlas, budou na Vaši e-mailovou adresu rovněž zasílána obchodní sdělení Správcem a společnostmi skupiny Polaris.
Před použitím Vašich osobních údajů za účelem, který není uveden v tomto dokumentu, Vás Správce vždy požádá o dodatečný souhlas.

Doba zpracování osobních údajů:
Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od udělení Vašeho souhlasu, neodvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dříve.

Správce, zpracovatel a příjemci osobních údajů:
Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem jako správcem osobních údajů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje budou Správcem zpřístupněny následujícím osobám:
- zaměstnancům Správce a společnostem patřícím do skupiny Polaris,
- distributorům produktů vyráběných skupinou Polaris,
- poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií,
- poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon činnosti Správce (zejména administrativní služby).

Právní základ zpracování osobních údajů:
S výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů jste udělili svůj souhlas prostřednictvím odpovědi na doručený ověřovací e-mail. Váš souhlas je proto právním základem zpracování Vašich osobních údajů Správcem.
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to [e-mailem na adresu info@polariscz.cz anebo dopisem zaslaným na adresu Správce uvedenou níže]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce případně zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

Předání osobních údajů do zahraničí:
Správce zamýšlí předat výše uvedené osobní údaje do následujících zemí:
- Švýcarská konfederace na základě modelových smluv Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany a důvěrnosti jako v ČR,
- Spojené státy americké na základě modelových smluv Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany a důvěrnosti jako v ČR.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů:
Berete na vědomí, že máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dále právo požadovat po Správci opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, anebo doplnění neúplných osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů Správcem (zejména v případě, pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní, Správce již osobní údaje nepotřebuje), vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení osobních údajů, požadovat přístup k Vašim osobním údajům, být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz a další případná práva stanovená v obecně závazných právních předpisech.
Pokud jste Správci udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
- přímo v obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
- můžete také Správci písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat další obchodní sdělení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje Správce:
Je možné kontaktovat písemně na adrese Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky anebo e-mailem na info@polariscz.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Kontaktní osobou je Ing. Lukáš Bordovský.

Poslední aktualizace ze dne 21.5.2018Privacy Policy


Informace o cookies

Pokud neposkytnete údaje vyžadované touto stránkou, nebudou vám moci být dané služby poskytnuty, přinejmenším v plném rozsahu. Na základě vašeho pohybu a chování na našich webových stránkách se může objevit vyskakovací okno, které vám nabídne zkušební jízdu, nebo jinou službu, která se týká vašeho vozu nebo vozu, o který jevíte zájem. Všechny osobní údaje jsou uložené po dobu 3 let od posledního kontaktu se společností Meteor Motor Tech CR s.r.o.

1. Používání cookies Tato webová stránka, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace používají „cookies“ pro optimalizaci našich služeb.
Co je to “cookie”?
“Cookie” je malý soubor, typicky složený ze slov a čísel, který odešle náš server do prohlížeče ve vašem počítači. Hlavním účelem cookies je umožnění serveru poskytnout co nejzajímavější obsah webové stránky Opel danému uživateli dle jeho individuálních potřeb a preferencí. Některé cookies jsou důležité pro funkčnost webové stránky a jsou automaticky aktivovány při otevření stránky uživatelem. Některé umožňují zobrazit služby a produkty na míru potřebám uživatele a také zajišťují snadné a rychlé používání webové stránky.

Jaké cookies tato webová stránka používá?
Tato stránka používá 3 typy cookies:
Základní cookies,
Cookies výkonu
Trvalé cookies

Základní cookies jsou základem používání stránek. Bez nich by nemohly vybrané funkce stránek fungovat: Konfigurátor, Hledání prodejců, Formuláře. Tyto cookies používáme pro:
Zajištění správné funkčnosti webových stránek a jejich funkcí
Umožnění funkce uložení konfigurace vašeho vozu v Konfigurátoru
Možnost naplánování cesty k vašemu nejbližšímu prodejci ve funkci Hledání prodejců.

Cookies výkonu
Cookies výkonu sbírají informace o používání našich webových stránek jednotlivými uživateli. Pomáhají nám vylepšovat funkčnost stránek, poznat, které oblasti stránek se těší zvýšenému zájmu uživatelů a také nám umožňují vyhodnocovat efektivitu našich reklamních kampaní. To vše nám pomáhá kontinuálně přinášet našim uživatelům produkty a služby, které splní jejich potřeby

Cookies výkonu používáme pro:
Tvorbu statistik používání našich stránek.
Analýzu efektivity reklamních kampaní.
Analýzu neosobního chování uživatelů na stránkách pro vylepšení jejich obsahu.

Některé Cookies výkonu jsou poskytovány autorizovaným třetím stranám, ale pouze pro výše uvedené zpracování.
Trvalé Cookies jsou uloženy na disku počítače nebo zařízení uživatele stránek mezi jednotlivými relacemi prohlížeče. Jsou využívány pro uchování nastavení preferencí uživatele a pro vylepšení používání webových stránek při příští návštěvě. Některé z těchto cookies jsou poskytnuty autorizovanými třetími stranami.

Trvalé Cookies používáme pro:
Poskytování nabídek na stránce polariscz.cz, které si myslíme, že by mohly být zajímavé pro naše návštěvníky.
Poskytování informací o návštěvnících našim partnerům v oblasti reklamy a médií pro cílené reklamní kampaně.
Sdílení informací s našimi partnery, kteří poskytují služby v oblasti tvorby webových stránek. Tyto informace jsou sdíleny pouze pro poskytnutí služby, produktu nebo funkce (například výběr barvy vozu v konfigurátoru) a nejsou používány pro jiné účely.

Některé Trvalé Cookies jsou poskytovány autorizovanými třetími stranami, ale pouze pro výše uvedené účely.

2. Web beacons a pixelový tag
Tyto webové stránky obsahují technologii „web beacon“, známou také jako pixelový tag. Technologie web beacon je transparentní grafický obraz, obvykle nebývá větší než 1x1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu, a který se používá ke sledování chování na internetu u uživatelů, kteří navštěvují naše webové stránky, resp. kteří posílají email. Technologie web beacon se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto stránkách s pomocí softwaru Adobe Analytics, a to za účelem monitorování aktivit uživatelů na našich webových stránkách. Technologie umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, v jakém čase se připojil a odkud (stát/město).

3. Trackování a analýza
Pro průběžnou optimalizaci marketingové komunikace využívá společnost Meteor Motor Tech analytický software. Tento software umožňuje sledovat chování na internetu z hlediska času, geografické polohy a využívání těchto Stránek. Tyto informace se shromažďují pomocí tzv. sledovacích pixelů a/nebo cookies. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou anonymní a nebudou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro tuto analýzu nezbytné, se ukládají na servery. Meteor Motor Tech se o tyto informace nedělí s žádnými třetími stranami, které by je využívali ke svým vlastním účelům.

4. Re-targeting
Použitím re-targeting cookies dokážeme nabídnout zajímavější nabídky pro naše návštěvníky.
Re-targeting cookies jsou uložené v počítači nebo v zařízení uživatele během relace prohlížeče. Umožňují promování produktů Meteor Motor Tech na partnerských stránkách s reklamními formáty nebo na stránkách sociálních sítí uživatelům, kteří mají zájem o produkty dodávané Meteor Motor Tech.
Vkládání těchto reklamních panelů je kompletně anonymní a je založeno na technologii cookies. Žádné osobní údaje (například IP adresa nebo podobné údaje) nebudou uloženy a žádné osobní údaje nebudou s těmito daty z cookies nebudou spojovány. Navíc tyto údaje nebudou sdíleny s jinými partnery nebo stránkami sociálních sítí. Reklamní panelu sou také kompletně anonymní.

5. Cookies, které využíváme
V této sekci vás informujeme o cookies používaných na našich webových stránkách. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete vybrané cookies deaktivovat kliknutím na název cookie. Pokud neexistuje přímý odkaz na deaktivace daného cookie, musíte tak učinit v nastavení vašeho prohlížeče – více naleznete pod bodem č.6.

5.1 Cookies pro standardní desktop stránku

Cookie: AddThis; _atuvc , _atuvs
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto jednostranné __atuvc and _atuvs cookies jsou trvalé cookies, které jsou vytvářeny a čteny stránkou sdílení sociálních sítí AddThis , aby se ujistila že uživatel uvidí aktuální počet I pokud uživatel sdílí stránku a pak se na ni vrátí před Monsanto sdílenou pamětí. Žádná data z těchto cookies nejsou odesílána zpět do AddThis. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: AddThis

Cookies: Facebook Pixel
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili. Poskytovatel: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

Cookies: Bing
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili. Poskytovatel: Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Cookies: Twitter
Poskytovatel: Twitter https://twitter.com/en/privacy

Cookies: LinkedIn
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili. Poskytovatel : Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cookies: Signal
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili. Poskytovatel: Signal https://www.signal.co/privacy-policy/

Cookies: Doubleclick
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili. Provider: Google https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Adobe Analytics
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto online sledovací cookies vám budou ukazovat relevantní reklamní sdělení na základě obsahu, který jste viděli nebo na něj kliknuli, stejně jako našich stránek, které jste navštívili Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: Iperception
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies sbírají jen informace o návštěvách stránek a jejich otevření pro účely optimalizace, lepší funkčnost stránek a uživatelské vylepšení. Účely: Tyto cookies jsou využívány k testování používání stránek z důvodu jejich optimalizace. Poskytovatel: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/privacy-policy

Cookies: ipe_s
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies ve spojení s 'intent recognition' programem umožňují odhadnout zákaznické chování na základě vnímání jejich záměru. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: iPerception https://www.iperceptions.com/en/legal/cookies

Cookies: Google Tag Manager
Údaje sbírané pomocí cookies: Opel/Vauxhaul používá Google Tag Manager k zajištění provozu stránky. Účely: Google Tag Manager je řešením pro předávání dat. Poskytovatel: Google Tag Manager https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Google AdWords
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: Google AdWords https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Google DoubleClick
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: Google DoubleClick https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Seznam Sklik
Údaje sbírané pomocí cookies: Anonymní profily nebo přezdívky ke sledování reklam na  webových stránkách OPEL. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: iMedia http://www.imedia.cz

Cookies: Facebook
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

Cookies: Xaxis & Light Reaction
Údaje sbírané pomocí cookies: Cookies ukládají informace o stránkách z našeho webu, které jste navštívili a které reklamy jste viděli nebo na ně kliknuli. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek z důvodů optimalizace. Poskytovatel: Xaxis & Light Reaction http://lightreaction.com/en/policy_new/

5.2 Cookies pro mobilní verzi stránek

Cookies: Netmining nmfirstparty
Údaje sbírané pomocí cookies: Ukládá unikátní identifikátor pro každého návštěvníka, který neakceptuje cookies třetích stran. Tyto cookies sbírají informace pouze pro určitý počet uživatelů, kteří se účastní našeho programu s dárkovými vouchery. Účely: Tyto cookies jsou používány ke zkoumání využití našich stránek v program dárkových voucherů pro určitý vzorek uživatelů. Poskytovatel: IgnitionOne https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

Cookies: eDX / Sophus3 - s_ev66
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies sbírají  pouze data o návštěvách stránky a otevírací době z důvodu optimalizace stránky, lepšího fungování a uživatelského vylepšení Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: eDX / Sophus3 http://www.sophus3.com/data-protection-policy/

Cookies: s_fid Adobe Analytics
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_nr1, s_nr2 Adobe Site Catalys
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_cc Adobe Analytics
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_ppv Adobe Site Catalys
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: Adobe Site Catalyst https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_sq Adobe Analytics
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: _pk_id, _pk_ref, _pk_ses (Matamo)
Údaje sbírané pomocí cookies: Tyto cookies slouží k identifikaci unikátního návštěvníka, pokud není k dispozici standardní s_vi cookie kvůli omezení třetích stran. Není použito k implementaci, kterou používají jednostranná cookies. Účely: Tyto cookies jsou používány k počítání návštěv na stránkách a k měření účelu používání stránek. Poskytovatel: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

Cookies: fitdetection
Údaje sbírané pomocí cookies: Získávají technická data o prohlížeči uživatelem jako šířka a výška zobrazení dostupná v program serveru. Účely: Tato cookie sbírá informace, které jsou důležité pro zpracování program FIT používaného pro mobilní stránky. (https://developer.sevenval.com/docs/) Poskytovatel: Sevenval Technologies GmbH

6. Zapnutí a vypnutí cookies a podobných technologií

Menu 'Nápověda've vašem prohlížeči vám sdělí:
jak zabránit přijmutí nových cookies ve vašem prohlížeči
jak nastavit v prohlížeči oznámení při příjmu nového cookie
jak kompletně vypnout cookies

Pokud kompletně vypnete Cookies, nebude dostupná většina funkcí naší webové stránky www.polariscz.cz. Doporučujeme proto nechat cookies zapnuté.

Pokud se chcete dozvědět více, je k dispozici mnoho online textů, které problematiku cookies řeší, například zde: http://www.allaboutcookies.org

7. Interakce se sociálními sítěmi
Péče o zákazníky za pomoci sociálních sítí
Kontaktovat Meteor Motor Tech můžete také za pomoci sociálních sítí. Například pokud umístíte příspěvek na náš profil na sociální síti, můžeme použít informace v něm obsažené pro vyřešení daného dotazu/problému za pomoci prostoru sociální sítě. Abychom byli schopni vám poskytnout požadované informace, můžeme vás kontaktovat soukromou zprávou nebo si od vás vyžádat přímé kontaktní údaje nebo další detaily k dotazu/problému: jméno, email, VIN vozu, telefonní číslo, adresu, model a rok výroby vozu apod. Tyto informace nikdy nevyužíváme k marketingovým účelům. K nim používáme pouze anonymní údaje.
Prosíme, mějte na paměti, že byste do vaší zprávy neměli umístit žádné citlivé osobní údaje, politické názory, rasové, etnické nebo náboženské názory. Mějte na paměti, že cokoli umístíte na sociální sítě, může být viditelné pro kohokoliv.

Odkazy na sociální sítě / Plug-iny pro sociální sítě.
Naše stránky obsahují odkazy na sociální sítě. Abychom ochránili vaše osobní údaje, nepoužíváme plug-iny sociálních sítí. Místo toho vkládáme do webových stránek HTML odkazy, které umožňují snadné sdílení se sociálními sítěmi. Vložení odkazu zamezuje přímému spojení se servery sociálních sítí. Po kliknutí na odkaz je uživatel nasměrován na příslušnou sociální síť, kde je tlačítko Sdílej nebo Like aktivní pouze po přihlášení.

Pro více informací o účelech zpracování dat jednotlivými poskytovateli sociálních sítí a pro informace o vašich právech a možných nastaveních ochrany osobních údajů, jděte na následující odkazy.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum